documentos de pensamiento radical

documentos de pensamiento radical

jueves, 1 de septiembre de 2016

5 poemas de AS DESFEITAS DO DIA/ LOS DESTROZOS DEL DÍA de PEDRO P. RIOBOporque veña paseniño a sombra
e nos confunda nun mesmo solpor
nunha mesma noite a acochar o noso trato
e nos libre das desfeitas do día
do cobro soberano da xenreira e do tempo


porque venga lentamente la sombra
y nos confunda en un mismo ocaso
en una misma noche escondiendo nuestro trato
y nos libre de los destrozos del día
del cobro soberano del rencor y del tiempo

***


non temas
na tenda hannos dar todo o preciso e sen fianza
as promesas non estarán xa comprometidas e alugadas
ti usarás do meu como eu do teu
as palabras e os xestos terán foro solidario
non recees
de dispoñer de todo sen pedir desculpas
faremos
que a guerra sexa danza e contradanza
e a violencia un drama de Chekhov
disporemos
que a orde e o progreso sexan bens innecesarios
que a fame sexa só unha querenza
e os trens non se demoren
e a sida o cancro a estrada e o corazón
sexan arias dunha ópera e que se curen
previremos
todas as catástrofes
e amarémonos
sen peaxes nin contratos
a vivir no mundo sendo parte del


no temas
en la tienda nos darán todo lo preciso y sin fianza
las promesas no estarán ya comprometidas y alquiladas
tú usarás de lo mío como yo de lo tuyo
las palabras y los gestos tendrán foro solidario
no receles
de disponer de todo sin pedir disculpas
haremos
que la guerra sea danza y contradanza
y la violencia un drama de chekhov
dispondremos
que el orden y el progreso sean bienes innecesarios
que el hambre sea sólo una querencia
y los trenes non se retrasen
y el sida el cáncer la carretera y el corazón
sean arias de una ópera y que se curen
prevendremos
todas las catástrofes
y nos amaremos
sin peajes ni contratos
a vivir en el mundo siendo parte de él

***


á sombra daquel solpor
entre as árbores
ergueu voo o ano
e romperon augas
as palabras gardadas
en espera dun crisol
que se demora

soan pasos na cociña
será que chega
o silencio silandeiro


a la sombra de aquel ocaso
entre los árboles
levantó vuelo el año
y rompieron aguas
las palabras guardadas
en espera de un crisol
que se retrasa

suenan pasos en la cocina
será que llega
el silencio silencioso

***


e no entanto
e con Hölderlin pido
estar vencellado aos que viven
non hai condición para a vida nin para a poesía
se non é a vida propia
e a lingua que a expresa
non hai torres de marfil onde eu habito
o poeta é un funámbulo no cumio dun tellado
alto se cadra e perigoso
pero aberto ao mundo que o perfila
e por el se move coa destreza
que non lle dan outras armas que o oficio

con Hölderlin pido
avanzar sen susto
sen renunciar a ser parte da grei que me sustenta
e cando caia espero que outro
amigo coma min dos que canda min transitan
ocupe o meu lugar fortalecido
e andando o tempo
por eles permanezay sin embargo
y con Hölderlin pido
estar vinculado a los que viven
no hay condición para la vida ni para la poesía
si no es la vida propia
y la lengua que la expresa
no hay torres de marfil donde yo habito
el poeta es un funámbulo en el cumbral de un tejado
alto quizás y peligroso
pero abierto al mundo que lo perfila
y por él se mueve con la destreza
que no le dan otras armas que el oficio

con Hölderlin pido
avanzar sin susto
sin renunciar a ser parte de la grey que me sustenta
y cuando caiga espero que otro
amigo como yo de los que conmigo transitan
ocupe mi lugar fortalecido
y andando el tiempo
por ellos permanezca

***


ás veces presíntome a min mesmo
con cousas de outro
non como o vidente que percibe o que outros dirán
nin como o médium por quen fala o pasado
senón simplemente como quen está a repetir
palabras malditas e salferidas a eito
como quen escribe versos xa escritos
como quen medita asuntos meditados
como quen compón orixinais repetidamente compostos
como quen constata que ten sido plaxiado con antelación

a veces me presiento a mí mismo
con cosas de otro
no como el vidente que percibe lo que otros dirán
ni como el médium por quien habla el pasado
sino simplemente como quien está a repetir
palabras malditas y salpicadas sin criba
como quien escribe versos ya escritos
como quien medita asuntos meditados
como quien compone originales repetidamente compuestos
como quien constata que ha sido plagiado con antelación
  PEDRO P. RIOBO. AS DESFEITAS DO DIA/ LOS DESTROZOS DEL DÍA. Ed. Amargord, 2016

No hay comentarios:

Publicar un comentario