documentos de pensamiento radical

documentos de pensamiento radical

martes, 28 de agosto de 2018

11 poemas de AZÚCAR GLASS de ALFONSO RODRÍGUEZ
Como provisto dunha ansiedade salvaxe
arrinquei todas as pétalas á vez
conquerindo para min a afirmación.
Comínme pistilos e estames
e pincheime-desgarreime as arterias
cos aramios da inconformidade do tallo
o meu tronco ferido implosionado
trousou firmamentos desgarrados no estival
conxeláronse e caeron as estrelas de xeo
na cabeza, onde fusionaron unha nova afirmación
negada a cotío por cemento e aillante
aos poucos rillo o amianto para respirar
e completo subversións e patadas ao ar
que me confiren a resistencia que obteño
cando logro sobrepasar o osíxeno e o tabaco
coas miñas mans e aloumiñar a túa caluga
acórdome das unllas que conservo
e volto exhalar firmamentos con liberdade
sen cemento, xeo nin amianto
revestindo a túa cabeza de man
así consigo o teu arrime e os ollos brillan
sabendo da existencia sabendo da permanencia
no lugar no que quero
en ningún outro desexo estar
e sempre agardo para combatir polo noso lar
almorzando flores ceando espiños
logrei tecer a liberdade de abrir e pechar
portas ao meu paso
e camiño e a xente non fai caso
da miña asubiada aguda cantiga
coa que vivifico e certifico
o meu nacemento case todos os días
os días de defunción
permanezo pechado nas portas da alma
nutríndome do xeo que conservo
á espera da liberación da seguinte pétala
pola miña orella que segue a escoitar.Como provisto de una ansiedad salvaje

arranqué todos los pétalos de una vez
consiguiendo para mí la afirmación.
Comí pistilos y estambres
y me pinché-desgarré las arterias
con los alambres de la inconformidad del tallo
mi tronco herido implosionado
vomitó firmamentos desgarrados en lo estival
se congelaron y cayeron las estrellas de hielo
en la cabeza, fusionaron así una nueva afirmación
negada a menudo por cemento y aislante
poco a poco roo el amianto para respirar
y completo subversiones y patadas en el aire
que me confieren la resistencia que obtengo
cuando logro sobrepasar el oxígeno y el tabaco
con mis manos y acariciar tu nuca
me acuerdo de las uñas que conservo
y vuelvo a exhalar firmamentos con libertad
sin cemento, hielo ni amianto
revistiendo tu cabeza de mi mano
así consigo tu arrime y los ojos brillan
sabiendo de la existencia sabiendo de la permanencia
en el lugar en el que quiero
en ningún otro deseo estar
y siempre espero para combatir por nuestro lugar
desayunando flores cenando espinas
logré tejer la libertad de abrir y cerrar
puertas a mi paso
camino y la gente no hace ningún caso
de mi aguda canción silbada
con la que vivifico y certifico
mi nacimiento casi todos los días
los días de defunción
permanezco encerrado en las puertas del alma
nutriéndome del hielo que conservo
a la espera de la liberación del siguiente pétalo
por mi oreja que sigue escuchando.***


                                                                                                                                                 “…abxuro de sonetos onde sobra
ou falta espazo para expresar a obra
na súa xusta extensión, a exacta, a única…”
                                                                                                                                                                 J.M. FonollosaPERDÓN POR TRIPITIR

As grandes palabras quédannos tan altas
que non podemos alcanzalas
probamos a subirnos a elas e eran tan inconmensurables palotes
todos altivos e grandilocuentes que non atopábamos camiño
tan igualmente anchos e longos que non recoñecíamos as súas xuntas
para descifralos e coincidimos en que eran mentira
eran como pequenas persoas subidas en zancas de pavo señorial
e nós que nos pensábamos ignorantes e cretinos!
Encontrámoslle senso ás palabras: cuspe, caos e merda
albiscamos adolescencias con pegadas de papel canso de parola e palote
nós que tirábamos os puzzles pola fiestra
tiñamos que ser arquitectos da nada esteticiéns da porcelana
os que preferimos as praias e as montañas
o bocata de chourizo e a cervexa en porrón
estábamos asediados de novo polo estudo e a oración.
A nós que nos ameazaron con condearnos ao inferno do seminario
e aínda así sorteamos os pecados exiliándonos do mundo
non coméndonos a terra como fixeron os nosos irmáns
que lograron exterminar aos poucos á pedantería a base de navallazos
ou os nosos tíos ou pais que recortaron as letras dos xornais
para facer puzzles á inversa.
Ou esas épocas nas que a tinta manchaba o cu nas aldeas
despois das pedras ou dos fentos cando burgueses marchitos
deixaban bigote finiño relambidos de vaca en cidades-biblioteca
máis tarde as vangardas, os beat, os setenta creron sepultar a caspa
mais renaceu a golpe de piollo e o punk e as movidas
non a evitaron caéndolles enriba como á chaqueta
de karpov e despois a de kasparov.
Logo chegou o muro da posmodernidade sen laúde sen saúde
como íamos supor que os nosos sobriños tirarían ao lixo
as pedras de haxix das nosas irmás?
E menos imaxinábamos que as grandes institucións da palabra
odiada serían reinventadas e pintadas de denuncia
na apoloxía da soberbia en pro das alturas de cerebros
superiores atoados de palotes revisando involucionando tentando
ás alturas sen medo a caer e levar ostias de medo
procurando a través de amplas palabras o poder tan vello
tan arcaico coma o dinosaurio que xa estaba alí.


PERDÓN POR TRIPITIR


Las grandes palabras nos quedan tan altas
que no podemos alcanzarlas
probamos a subirnos a ellas y eran tan inconmensurables palotes
todos altivos y grandilocuentes que no encontrábamos el camino
tan igualmente anchos y largos que no reconocíamos sus juntas
para descifrarlos y coincidimos en que eran mentira
eran como pequeñas personas subidas en zancos do pavo señorial
¡y nosotros que nos pensábamos ignorantes y cretinos!
Le encontramos el sentido a las palabras: escupe, caos y mierda
hojeamos adolescencias con huellas de papel cansado de parola y palote
nosotros que tirábamos los puzzles por la ventana
teníamos que ser arquitectos de la nada esteticiéns de la porcelana
los que preferimos las playas y las montañas
el bocata de chorizo y la cerveza en porrón
estábamos asediados de nuevo por el estudio y la oración.
A nosotros que nos amenazaron con condenarnos al infierno del seminario
y aún así sorteamos los pecados exiliándonos del mundo
no comiéndonos la tierra como hicieron nuestros hermanos
que lograron exterminar poco a poco la pedantería a base de navajazos
o nuestros tíos o padres que recortaron las letras de los periódicos
para hacer puzzles a la inversa.
O esas épocas en las que la tinta manchaba el culo en las aldeas
después de las piedras o de los helechos cuando burgueses marchitos
dejaban bigote finito relamidos de vaca en ciudades-biblioteca
más tarde las vanguardias, los beat, los setenta creyeron sepultar la caspa
pero renació a golpe de piojo y el punk y las movidas
no la evitaron cayéndoles encima como a la chaqueta
de karpov y después a la de kasparov.
Luego llegó el muro de la posmodernidad sin laud sin salud
¿cómo íbamos a suponer que nuestros sobrinos tirarían a la basura
las piedras de hachís de nuestras hermanas?
Y menos imaginábamos que las grandes instituciones de la palabra
odiada serían reinventadas y pintadas de denuncia
en apología de la soberbia en pro de las alturas de cerebros
superiores atorados de palotes revisando involucionando tentando
a las alturas sin miedo a caer y llevarse hostias de miedo
procurando a través de las amplias palabras un poder tan viejo
tan arcaico como el dinosaurio que ya estaba allí.***


Baby
Carracedo un campo da festa sen polbo
bailes entre as parellas de quilómetros de distancia
toxos paseos cara ao sol
ostias en verso mollar o pan na manteiga
río sen salto Peares quilombos sen watios
tren rural adegas repolos follateiros
terras augas ruralirandia
non estiven mais estou
Baby
A gata comeu os chourizos
metérona no saco
foi parar ao río e voltou
cousas de meigas
cousas de cans que foron cos lobos
en noites de lúa chea
laranxeiras e fontes de cor verde
a figueira e o barranco
Baby
Unha cuba e unha cepa
non son o mesmo cun cubo e un cepo
a garda civil é verde coma os fentos verdes
e os congostros recórrense con suor
para ir ver ás mozas de palleiro
catro concellos dúas provincias
tres ríos
montañas mañás leite morno
Un porco comeulle as dedas a un meniño
Enterrárono vivo (ao porco)
Baby
Cociña de ferro cociña económica
chan de terra nas casas
primitivismo matriarcal
frouma e vento
radios funerando funerais
a cultura da morte en branco e negro
formigas vendimas castañas
Baby
Lameiros lamiñas costas subidas
guindarse á noite co corazón nun puño
espetar o puño no carballo
escarallarse
voltar á cidade
voltar á aldea
sentarse no ferrobús
a mendigar oracións
Baby
Malleirar mulleres
trala malla
agocharse nas toupeiras
co medo e o gris
o respecto á autoridade
a capital
Madrid
xeneral seísmos
embarrancar e auga da traída
américas sensacións
familias numerosas
sete tazas de caldo
se non hai pan cómese bica
Baby
Cemiterios e o señor cura
de jesusa susana
de fina josefa
de fame famentas
do ministerio de fomento
obras públicas
morrer pola patria
bolboretas sardiñas en lata
fogueiras na madrugada.
a desgraza de perder as guerras
e non gañalas
Baby.


Baby

Carracedo un campo de la fiesta sin pulpo
bailes entre las parejas de kilómetros de distancia
toxos paseos cara al sol
hostias en verso mojar el pan en la manteca
río sin salto Peares quilombos sin watios
tren rural bodegas repollos hojalateros
tierras aguas ruralirandia
no estuve pero estoy
Baby
la gata se comió los chorizos
la metieron en un saco
fue a parar al río y regresó
cosas de meigas
cosas de perros que se fueron con los lobos
en noches de luna llena
naranjos y fuentes de color verde
la higuera y el barranco
Baby
una cuba y una cepa
no son lo mismo que un cubo y un cepo
la guardia civil es verde como los helechos verdes
y las sendas se recorren con sudor
para ir a ver a las mozas de pajar
cuatro concejos dos provincias
tres ríos
montañas mañanas leche tibia
un cerdo le comió los dedos a un bebé
lo enterraron vivo (al cerdo)
Baby
cocina de hierro cocina económica
suelo de tierra en las casas
primitivismo matriarcal
acícula y viento
radio funerando funerales
la cultura de la muerte en blanco y negro
hormigas vendimias castañas
Baby
lodazales lamiñas cuestas subidas
echarse a la noche con el corazón en un puño
espetar el puño en el roble
joderse
volver a la ciudad
volver a la aldea
sentarse en el ferrobús
a mendigar oraciones
Baby
moler mujeres
después de la malla
esconderse en las toperas
con el miedo y el gris
el respeto a la autoridad
a la capital
Madrid
general seísmos
embarrancar y agua de la traída
américas sensaciones
familias numerosas
siete tazas de caldo
si no hay pan pues se come bica
Baby
cementerios y el señor cura
de jesusa susana
de fina josefa
de hambre hambrientas
del ministerio de fomento
obras públicas
morir por la patria
mariposas sardinas en lata
hogueras en la madrugada.
La desgracia de perder las guerras
es no ganarlas
Baby.
 ***

                                                                     “… Así foi como rematou o undécimo mes, novembro:
co canto das ocas salvaxes
que marchaban cara o sur…”
Bernardo Atxaga, Poemas e híbridosSentado fumando o último cigarro
contemplando a torre e a súa luz non solar.
Xa é tarde. A lúa: á miña dereita,
deus á miña esquerda
e eu
Ad infinitum.


Sentado fumando el último cigarro

contemplando la torre y su luz no solar.
Ya es tarde. La luna: a mi derecha,
dios a mi izquierda
y yo
Ad infinitum. ***


O paso do tempo
delicadamente ou en desmesura
pón o sol na chepa
e concentra os amarres internos
a liberdade da que se fala
non é nin sequera un conto chinés
trexes manexes enredos e suor
voltamos ao lugar ao principio e todo é soño
como xa repetían nas caldeiras os carbóns.
Hoxe podes ás veces camiñar en liña recta
mais só poderás ver fotogramas de
velocidade sen asimilar esencias
só imaxes só imaxes
slogans entrecruzados que se misturan
entre a publicidade a política o fútbol.
Cando nos atopamos con incautos
bombardeamos ou somos bombardeados
a través de fluxos con esa mesma velocidade
de non sentir máis que suor e estrabismo.
Como vou ler todos eses libros, crés que teño tempo?
Como vou escoitar toda esa música e coñecela?
Como vou visionar todos os filmes
que recomendas con teledesgraza?
Non crés que  sería millor regar catro
prantiñas e velas medrar?
mentres, podemos ollar como moito unha nube
que esperas de min no terreo laboral?
ti és un home realmente ocupado
enches a túa vida de caras e papeis que
non lés e non coñeces e completas os ocos
para que non exista atisbo de horror.
Sinto todo o terror condensado nun
baleiro inmenso mais non rendir contas
a ninguén é a pouca liberdade que obteño
os límites duns e doutros son inexpugnables
dá igual forma ou lugar.
A educación castrounos moi cedo e só podemos soñar
coma os carbóns nas caldeiras.


 El paso del tiempo

delicadamente o en desmesura
pone el sol en la chepa
y concentra los amarres internos
la libertad de la que se habla
no es ni siquiera un cuento chino
tejemanejes enredos y sudor
volvemos al lugar al principio y todo es sueño
como ya repetían en las calderas los carbones.
Hoy puedes a veces caminar en línea recta
pero solo podrás ver fotogramas de
velocidad sin asimilar esencias
solo imágenes solo imágenes
slogans entrecruzados que se mezclan
entre la publicidad la política y el fútbol.
Cuando nos encontramos con incautos
bombardeamos o somos bombardeados
a través de flujos con esa misma velocidad
de no sentir máis que sudor y estrabismo.
¿Cómo voy a leer todos eses libros, crees que tengo tiempo?
¿Cómo voy a escuchar toda esa música y conocerla?
¿Cómo voy a visionar todos los films
que recomiendas con teledesgracia?
¿No crees que sería mejor regar cuatro
plantitas y observar como crecen?
Mientras podemos mirar como mucho una nube
¿qué esperas de mí en el terreno laboral?
Tú eres un hombre realmente ocupado
llenas tu vida de caras y papeles que
no lees y no conoces y completas los huecos
para que no exista atisbo de horror.
siento todo el terror condensado en un
vacío inmenso pero no rendir cuentas
a nadie es la poca libertad que obtengo
los límites de unos y de otros son inexpugnables
da igual forma o lugar.
La educación nos castró muy temprano y solo podemos soñar
como los carbones en las calderas.

 ***
“… Sen deus, el non podería
erguer un ceo sobre tanto cascallo”
Blas de Otero

A bolsa de dividendos
tivo un escape
de ozono
revestírona de petroleo
anda cargada de guerras
multiplicando sumandos
restando acougos
clausurando vidas
cheirando a morte.

  

La bolsa de dividendos
tuvo un escape
de ozono
la revistieron de petróleo
anda cargada de guerras
multiplicando sumandos
restando sosiegos
clausurando vidas
oliendo a muerte.


***


Vexigas amoradas sufrindo a represión.
Unha constelación real de sublimes nervios
atacan a todo o que se lles pón por diante
e non valen as aspirinas efervescentes.
Vale a necesidade de liberación cranial
o disparo na caluga, a fogueira
e as veas cortadas polo pulso acelerado.
E sabes que cando te ergues están de novo aí
inquedos por esnaquizar ao que se lle pón por diante
pingas suor, revólveste, míraste ao espello
e o teu estómago sangra crucificadamente
e xa non tes unllas que comer. Comeza polos pés,
túrrate dos pelos, mórdete as orellas
ou defeca cachiños de alma atolondrada.
Ti me miras eu mórrome
eu te miro eu mórrome
o meu espírito está en carne viva polas numerosas feridas
que non cicatrizan porque son de novo atacadas
pola constelación real que destroza o que se lle pón por diante.
Estou tirado no chan trousando paixonalmente
tremo con compulsións e mórdome a lingua;
non son drogadicto, vai, é que a neurose esmágame
constantemente. Unha vez tras outra, sen piedade: a morte.
Túrrate dos pelos, mórdete as orellas
ou defeca cachiños de alma atolondrada.
Dá igual, eu mórrome,
mírasme, érgome e… están de novo aí
o exército mellor adestrado pola miña imaxinación enferma
a constelación real de sublimes nervios.
Vejigas moradas sufriendo la represión.
Una constelación real de sublimes nervios
atacan a todo lo que se les pone por delante
y no valen las aspirinas efervescentes.
Vale la necesidad de liberación craneal
el disparo en la nuca, la hoguera
y las venas cortadas por el pulso acelerado.
Y sabes que cuando te levantas están de nuevo ahí
inquietos por destrozar a todo lo que se les pone por delante
gotas de sudor, te revuelves, te miras al espejo
y tu estómago sangra crucificadamente
y ya no tienes uñas que comer. Empieza por los piés,
tírate de los pelos, muérdete las orejas
o defeca trocitos de alma atolondrada.
Tú me miras yo me muero
yo te miro yo me muero
mi espíritu está en carne viva por las numerosas heridas
que no cicatrizan porque son de nuevo atacadas
por la constelación real que destroza a todo lo que se pone por delante.
Estoy tirado en el suelo vomitando pasionalmente
tiemblo con compulsiones y me muerdo la lengua;
no soy un drogadicto, de verdad, es que la neurosis me aplasta
constantemente. Una vez tras otra, sin piedad: a muerte.
Tírate de los pelos, muérdete las orejas
o defeca trocitos de alma atolondrada.
Dá igual, yo me muero,
me miras, me levanto y… están de nuevo ahí
el ejército mejor entrenado por mi imaginación enferma
la constelación real de sublimes nervios.


***


E chegaron de moitas partes
todos e todas traían pompas de xabrón
todos e todas traían bobinas de seda
e alumearon o camiño, inzado de estrelas.
Ela regaloume un mapa de silencio
eu regaleille unha esponxa de contos
despois espímonos e introducímonos no lago
cruzámolo. Na outra beira empapámonos de flores.
Saiu o sol pola montaña anunciando a primavera
descenderon trasnos e trasnas pola ladeira
comimos amoras e bebimos auga da fonte das almas.
Aloumiñámonos de novo, deitámonos para espertar.
O letargo rematou mais as nosas faces están limpas.
Amósame o teu armario, quero perderme nel contigo.

Llegaron de muchas partes
todos y todas traían pompas de jabón
todos y todas traían bobinas de seda
y alumbraron el camino, repleto de estrellas.
Ella me regaló un mapa de silencio
yo le regalé una esponja de cuentos
después nos desnudamos y nos introducimos en el lago
cruzamos. En la otra orilla nos empapamos de flores.
Salió el sol por la montaña anunciando la primavera
descendieron trasnos y trasnas por la ladera
comimos moras y bebimos agua de la fuente de las almas.
Nos acariciamos de nuevo, nos acostamos para despertar.
El letargo acabó pero nuestras caras están limpias.
Enséñame tu armario, quiero perderme en él contigo.*** 


“TAN só escribe criptografías, Segue na feitura as técnicas
instintivas do disimulo e da ocultación. Percibilo, fai esas
composicións inquedantes. Quizais hai nunha delas, na
que por se acaso constitúa o centro do labirinto, un segredo,
un tesouro agochado. Mais non sabemos cal é.   (Estética)”
J.A. ValenteNos montes de azahar en ANTIOQUÍA
discútese pola república das letras

                                         …Sherezade ausente…

-         non dubido o descarte de metros de escuma
                                 …os filmes son ben presentados por Fellini…

deberíamos deter os porvires da esmeralda do estado
Isolda > dime Artur a alma é só un colchón?
              Ou está recuberta de gasa?


                           *non oíron o lamento

                                                            os soldados do armaggeddon
                                                            avanzan sobre a república

Artur > a dos soños? Ou a das letras?


                                                            En Antioquía faise tarde


o galego non é o idioma…

FALA EN MORSE
“TAN só escribe criptografías, Segue na feitura as técnicas
instintivas do disimulo e da ocultación. Percibilo, fai esas
composicións inquedantes. Quizais hai nunha delas, na
que por se acaso constitúa o centro do labirinto, un segredo,
un tesouro agochado. Mais non sabemos cal é.   (Estética)”


J.A. Valente

En los montes de azahar en ANTIOQUÍA
se discute por la república de las letras

                                         …Sherezade ausente…
-         no dudo el descarte de metros de espuma
                                 …los filmes son bien presentados por Fellini…
deberíamos detener los porvenires de la esmeralda del estado
Isolda > dime Artur el alma es solo un colchón?
              O está recubierta de gasa?

                           *no oyeron el lamento

                                                            los soldados del armaggeddon
                                                            avanzan sobre la república

Artur > la de los sueños? O la de las letras?

                                                            En Antioquía se hace tarde


el galego no es el idioma…

HABLA EN MORSE                              


***

Estaremos equivocados os farsantes poetas
e a materia é o non inservible
os grises de farsa non podemos demostrar
pero podemos mostrar o que é a inmateria,
a inmateria do amor que non necesita ceos
a inmateria das sensacións múltiples de caos
que alimenta a nosa inquedanza de farsa.
Porque queremos lastimándonos
porque fornicamos co fanatismo do querer
porque lastimámonos adrede
e isto mesmo é o que non entenden os científicos
nucleares, policiais, cosmopolitas e máis etcéteras
non comprenden o senso da vida sen números
sen sumas e arrestos. A desigualdade é un feito
estamos os farsantes e polo outro bando os banqueiros
con ou sen bancos, de peixes ou sen eles.
Estaremos equivocados los farsantes poetas
y la materia es lo no inservible
los grises de farsa no podemos demostrar
pero podemos mostrar lo que es la inmateria,
la inmateria del amor que no necesita cielos
la inmateria de las sensaciones múltiples de caos
que alimenta nuestra inquietud de farsa.
Porque queremos lastimándonos
porque fornicamos con el fanatismo del querer
porque nos lastimamos adrede
y esto mismo es lo que no entienden los científicos
nucleares, policiales, cosmopolitas y más etcéteras
no comprenden el sentido de la vida sin números
sin sumas y arrestos. La desigualdad es un hecho
estamos los farsantes y por el otro bando los banqueros
con o sin bancos, de peces o sin ellos.
***


Dame unha pedra
dime que me aguante
e tírame a auga
socórreme
e móllate
faime o boca a boca
aletexa
descorcha o champagne
emborráchame
emborráchate
xoguemos aos dardos
pinchémonos
só porque si
na aurora
ergámonos
e busquemos a resaca
que nos corresponde.


  

Dame una piedra
dime que me aguante
y tírame al agua
socórreme
y mójate
hazme el boca a boca
aletea
descorcha el champagne
emborráchame
emborráchate
juguemos a los dardos
pinchémonos
solo porque si
en la aurora
levantémonos
y busquemos la resaca
que nos corresponde.AZÚCAR GLASS (Duende Bux, 2009) –alfonso rodríguez

Gracias a Montserrat Villar González que nos ayudó con algunas erratas castellanas.
No hay comentarios:

Publicar un comentario