documentos de pensamiento radical

documentos de pensamiento radical

miércoles, 5 de septiembre de 2018

12 poemas de HUELGA GENERAL de DANIEL SALGADO
Non pasarán e sempre pasaban,
pasaran tantas veces
que xa ninguén dicía
non pasarán,
ninguén agardaba
por que non fosen pasar, ninguén
lembraba
cando non
pasaban.
E pasan.


***

No pasarán y siempre pasaban,
habían pasado tantas veces
que ya nadie decía
no pasarán,
nadie esperaba
que no fueran a pasar, nadie
recordaba
cuando no
pasaban.
Y pasan.Castelo (Taboada)

O movemento das nubes
non permite adiviñar o curso da historia.
Pero inspira certo acougo.
É un sábado pola tarde
do mes do día dos traballadores.
E aínda que a efectos prácticos
pouco importa,
o sol bate nos nosos rostros.
Nada indica que Europa Occidental
se interna nas tebras.
Que todo se torce co paso dos días.

9 de maio

Castelo (Taboada)

El movimiento de las nubes
no permite adivinar el curso de la historia.
Pero inspira cierta tranquilidad.
Es un sábado por la tarde
del mes del día de los trabajadores.
Y aunque a efectos prácticos
poco importa,
el sol pega en nuestros rostros.
Nada indica que Europa Occidental
se interna en las tinieblas.
Que todo se tuerce con el paso de los días.

9 de mayo


Cefalú

O día brilla e a area,
probabelmente, queima.
O soul sureño indica que ninguén non pode
ser feliz durante tres minutos.
Mesmo no estadio actual da loita de clases
ou con toda esta xente en pantalón curto.
A auga do mar é verdade.
E á sombra do muro,
calculas,
talvez exista maneira de esqueceres
unha luz tan branca.
De súpeto,
un avión de guerra fende o ceo.
Somos isto, con exactitude.

6 de agostoCefalú

El día brilla y la arena,
probablemente, quema.
El soul sureño indica que cualquiera puede
ser feliz durante tres minutos.
Incluso en el estadio actual de la lucha de clases
o con toda esta gente en pantalón corto.
El agua del mar es verdad.
Y a la sombra del muro,
calculas,
tal vez exista manera de olvidar
una luz tan blanca.
De súbito,
un avión de guerra surca el cielo.
Somos esto, con exactitud.

6 de agosto


Oza (Teo)

Non queres ser cínico,
pero estás rodeado.
Dun momento a outro,
todo pode comezar a arder.
Porque a temperatura sobe
e ninguén se responsabiliza
de que se están a torcer as cousas.
Tamén a nosa maneira de tratar
cos outros.
O mando capitalista,
avisas,
non entende de amabilidade.
E nós, que quixemos ser amábeis,
con dificultade,
imos máis ou menos resistindo.
Non prometemos nada.
No ceo,
os paxaros ensaian unha fuxida.
Miramos para eles e aprendemos que si,
que efectivamente temos medo.

12 de setembro


Oza (Teo)

No quieres ser cínico,
pero estás rodeado.
De un momento a otro,
todo puede comenzar a arder.
Porque la temperatura sube
y nadie se responsabiliza
de que se están torciendo las cosas.
También nuestra manera de tratar
con los otros.
El mando capitalista,
avisas,
no entiende de amabilidad.
Y nosotros, que quisimos ser amables,
con dificultad,
vamos más o menos resistiendo.
No prometemos nada.
En el cielo,
los pájaros ensayan una huída.
Los miramos y aprendemos que sí,
que efectivamente tenemos miedo.

12 de setiembre


Casa Grande

A realidade esténdese
pola última mañá de outubro.
Pensas na folga máis antiga da historia
-contra Ramsés III, 1166 a.C.-
e na sucesión de corpos insurrectos.
Nin así dás evitado
esta sensación de frío colectivo.
O tempo en que nos adentramos
é incerto, consideras.
Ningún sinal indica
que non vaia haber sangue e lume.
O prezo a pagar doe, pero doe
nos ósos.
Non existe metáfora dispoñíbel
para as actuais circunstancias.
Sentimos na propia carne
o vento que empurra os salgueiros.

1 de novembro


Casa Grande

La realidad se extiende
por la última mañana de octubre.
Piensas en la huelga más antigua de la historia
contra Ramsés III, 1166 a.c.–
y en la sucesión de cuerpos insurrectos.
Ni así consigues evitar
esta sensación de frío colectivo.
El tiempo en que nos adentramos
es incierto, consideras.
Ninguna señal indica
que no vaya a haber sangre y fuego.
El precio a pagar duele, pero duele
en los huesos.
No existe metáfora disponible
para las actuales circunstancias.
Sentimos en carne propia
el viento que azota los sauces.

1 de noviembre


Almáciga III

O poema comeza
cunha descrición obxectiva
das circunstancias físicas: é outono,
os días minguan,
á altura dos xeonllos alguén explica
que o medo é a moral da nosa época.
Entre a tristeza e o cinismo
escollemos este ceo lavado.
O seu brillo.
A tensión propia
da ruptura da lóxica lingüística.
A extinción.

14 de novembro

Almáciga III

El poema comienza
con una descripción objetiva
de las circunstancias físicas: es otoño,
los días menguan,
a la altura de las rodillas alguien explica
que el miedo es la moral de nuestra época.
Entre la tristeza y el cinismo
escogemos este cielo lavado.
Su brillo.
La tensión propia
de la ruptura de la lógica lingüística.
La extinción.

14 de noviembre


Os prados

Un gris translúcido ascende da terra.
A paisaxe,
nesta altura do ano,
é mate.
Xaneiro volveranos a todos
un pouco menos brillantes.
E nada amigos de separarmos
nación e guerra de clases.
Estamos en disposición
de aprender de novo a odiar
intensamente.

10 de xaneiro


Los prados

Un gris translúcido asciende de la tierra.
El paisaje,
a estas alturas del año,
es mate.
Enero nos volverá a todos
un poco menos brillantes.
Y nada amigos de separar
nación y guerra de clases.
Estamos en disposición
de aprender de nuevo a odiar
intensamente.

10 de enero

IX

dentro dunha lingua corrompida
entre as frebas dos días que arden
e o colapso total do principio esperanza
contra a parede
é como se vai escribindo o poema

coas dificultades propias
dunha terríbel derrota histórica

no fondo do fondo do océano

a ausencia de voz e o silencio dos obxectos
falan ao caso: o idioma vencido
as preguntas inútiles
unha linguaxe infectada polo mercado

somos isto e temos medo
insistimos
e non abonda o abraio


IX

dentro de una lengua corrompida
entre las fibras de los días que arden
y el colapso total del principio esperanza
contra la pared
es como se va escribiendo el poema

con las dificultades propias
de una terrible derrota histórica

en el fondo del fondo del océano

la ausencia de voz y el silencio de los objectos
hablan al caso: el idioma vencido
las preguntas inútiles
un lenguaje infectado por el mercado

somos esto y tenemos miedo
insistimos
y no basta el asombro


X

o obxecto de reconstrución
é a propia linguaxe

o que nos foi roubado

ese espazo onde nada se identifica
e acurralado o idioma non dá feito

os cachizos da historia
entullan as posibilidades do poema
a súa exactitude

os seus mortos

irreconciliábeis / indefinidamente
os días e as nosas razóns
a idea exacta do que pode acontecer
esa dureza eterna das palabras
ese sol negro

a cinza sen ouros / nin rastro de civilizacións antigas
a propia linguaxe reducia a ruínas / finalmente
a escasa distancia da extinción
entre a derrota do traballo
e a inexistente piedade do capitalX

el objeto de reconstrucción
es el propio lenguaje

lo que nos fue robado

ese espacio donde nada se identifica
y acorralado el idioma no da abasto

los añicos de la historia
atascan las posibilidades del poema
su exactitud

sus muertos

irreconciliables / indefinidamente
los días y nuestras razones
la idea exacta de lo que puede suceder
esa dureza eterna de las palabras
ese sol negro

la ceniza sin oros / ni rastro de civilizaciones antiguas
el propio lenguaje reducido a ruinas / finalmente
a escasa distancia de la extinción
entre la derrota del trabajo
y la inexistente piedad del capital


***


A sombra que proxecta a abeleira
é mesta. Húmida.
Escura dun xeito análogo
ás condicións de posibilidade
da insurrección.
É unha hora mol.
A destrución de seres humanos continúa.
Pero ao sol confuso de agosto
tomas distancia coa Europa culpábel.
A idea de xustiza parécese
ao anaco de mundo que sintetiza unha mazá.
Tendes a un tempo
ao remorso e a celebrares
que estamos gravemente vivos.
Ninguén aceptará que fomos inocentes,
que as cousas non podían suceder doutra maneira.

8 de agosto de 2014


La sombra que proyecta el avellano

es densa. Húmeda.

Oscura de un modo análogo

a las condiciones de posibilidad
de la insurrección.

Es una hora blanda.

La destrucción de seres humanos continúa.

Pero al sol confuso de agosto

tomas distancia de la Europa culpable.

La idea de justicia se parece

a la porción de mundo que sintetiza una manzana.

Tiendes a un tiempo
al remordimiento y a celebrar

que estamos gravemente vivos.

Nadie aceptará que fuimos inocentes,

que las cosas no podían suceder de otra manera.

8 de agosto de 2014


Consideracións sobre o marxismo occidental

para Manolo M. Barreiro

Entre dúas guerras defínese
unha escrita que non respira,
a explicación escasa da desfeita,
esa maneira
de resistiren na derrota e andar
fóra dos ósos. Trataron
o erro como categoría política,
a loita de clases
na superficie brillante das cousas,

pero non sabían
da paisaxe escura da asemblea,
do inevitábel que resulta
o testemuño do corpo. Ao cabo,
a súa política coincidiu co desastre.Consideraciones sobre el marxismo occidental

para Manolo M. Barreiro

Entre dos guerras se define
una escritura que no respira,
la explicación escasa de los estragos,
esa manera
de resistir en la derrota y andar
fuera de los huesos. Trataron
el error como categoría política,
la lucha de clases
en la superficie brillante de las cosas,

pero no sabían
del paisaje oscuro de la asamblea,
de lo inevitable que resulta
el testimonio del cuerpo. Al final,
su política coincidió con el desastre.


Parque da Almáciga

Todas as culpas recólleas
un ascenso súbito da temperatura.
Iso e non outra cousa significa
crise de civilización.
Ninguén nos fará máis atentos
nin máis sensíbeis á idea de misericordia.
O noso corpo teme as verdades simples,
admites,
e non asume que contén paxaros negros.
No interior de cada ruído
estala un silencio.
Non damos pasado a través dos dentes.
O espazo que ocupamos.
Outubro desfaise
ao tempo que un vello olor a flor de pataca
determina os días.

23 de outubro de 2014Parque de La Almáciga

Se lleva todas las culpas
un ascenso súbito de la temperatura.
Eso y no otra cosa significa
crisis de civilización.
Nadie nos hará más atentos
ni más sensibles a la idea de misericordia.
Nuestro cuerpo teme las verdades simples,
admites,
y no asume que contiene pájaros negros.
En el interior de cada ruido
estalla un silencio.
No conseguimos pasar a través de los dientes.
El espacio que ocupamos.
Octubre se deshace
al tiempo que un viejo olor a flor de patata
determina los días.

23 de octubre de 2014

Daniel Salgado. Huelga general. Antología (Libros de la Marisma, 2018). Selección de Alberto García-Teresa
Traducción del gallego al castellano de Miriam Reyes

No hay comentarios:

Publicar un comentario